Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: TS. Trương Quang Thông (Chủ Biên)
 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  2030060000922
 • Khối lượng:
  286.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16 x 24 cm

 • Ngày phát hành:
  05/2010
 • Số trang: 192

 

Mục lục
Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mại và hệ thống ngân hàng Việt Nam
1. Nguồn gốc ngân hàng
2. Các loại ngân hàng
3. Các định chế tài chính phi ngân hàng (Non-bank Institution)
4. Ngân hàng quốc tế
5. Hệ thống ngân hàng Việt Nam – Quá trình hình thành và phát triển
Các chủ đề ôn tập
Chương 2: Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động ngân hàng Việt Nam
1. Sự cần thiết phải điều chỉnh pháp luật đối với hoạt động ngân hàng
2. Những thay đổi quan trọng của khung pháp lý điều chỉnh hoạt động ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn 2005 -2009
3. Những hạn chế của khung pháp lý điều chỉnh hoạt động ngân hàng của ngân hàng thương mại Việt Nam
Các chủ đề ôn tập
Chương 3: Quản trị vốn tự có
1. Khái niệm và các chức năng của vốn tự có
2. Các thành phần của vốn tự có
3. Thể chế điều chỉnh vốn tự có ngân hàng
Câu hỏi ôn tập
Chương 4: Quản trị thanh khoản
1. Khái niệm thanh toán và rủi ro thanh khoản
2. Dự trữ thanh khoản
3. Đo lường rủi ro thanh khoản
4. Các chiến lược quản trị thanh khoản
Câu hỏi ôn tập
Chương 5: Quản trị tài sản – nợ
1. Các chiến lược quản trị tài sản – nợ
2. Rủi ro lãi suất và quản trị rủi ro lãi suất
Các câu hỏi ôn tập
Chương 6: Tổng quan về marketing ngân hàng
1. Marketing ngân hàng là loại hình marketing dịch vụ
2. Môi trường marketing ngân hàng
3. Hành vi người tiêu dùng ngân hàng
4. Chính sách sản phẩm dịch vụ ngân hàng
5. Chính sách giá cả dịch vụ ngân hàng
6. Chính sách phân phối sản phẩm dịch vụ ngân hàng
7. Xúc tiến và truyền thông trong ngân hàng
Các chủ đề ôn tập
Chương 7: Tổng quan về chiến lược cạnh tranh ngân hàng
1. Các khái niệm cơ bản
2. Lợi thế cạnh tranh và việc sáng tạo ra giá trị của nghề ngân hàng
3. Mô hình lợi thế cạnh tranh
Các chủ đề ôn tập
Mời bạn đón đọc