Thông tin chi tiết

  • Tác giả: PGS.TS . Đỗ Thị Minh Đức
    , GS.TS.Nguyễn Viết Thịnh
  • Nhà xuất bản: Nxb Từ điển Bách khoa
  • Nhà phát hành: