Kế Toán Công Ty Cổ Phần Và Công Ty Chứng Khoán

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: PGS.TS.Võ Văn Nhị
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  2020030001547
 • Khối lượng:
  528.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16 x 24 cm

 • Ngày phát hành:
  06/2008
 • Số trang: 412

 

” Kế Toán Công Ty Cổ Phần Và Công Ty Chứng Khoán ” của PGS.TS.Võ Văn Nhị là tài liệu hướng dẫn thực hành kế toán ở công ty cổ phần, đồng thời là tài liệu tham khảo công tác kế toán ở công ty chứng khoán. Đây là một tài liệu cần thiết cho tất cả các bạn đang làm công tác ở công ty cổ phần và công ty chứng khoán và tất cả các giảng viên, sinh viên thuộc khối ngành kinh tế.Kế toán vốn chủ sở hữu của công ty cổ phần:Vốn chủ sở hữu là nguồn vốn ban đầu, quan trọng để hình thành nên các loại tài sản mà công ty quản lý và sử dụng, đồng thời còn được bổ sung thêm trong quá trình hoạt động của công ty do kinh doanh có hiệu quả, do nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động. Trước hết vốn chủ sở hữu do các cổ đông góp cổ phần để hình thành công ty, sau đó công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn theo yêu cầu phát triển mở rộng hoạt động và bổ sung thêm từ kết quả kinh doanh. Vốn chủ sở hữu là nguồn vốn sử dụng lâu dài, không cam kết phải thanh toán, được xác định theo công thức: ” Vốn chủ sở hữu = tài sản – nợ phải trả “.Như vậy, vốn chủ sở hữu là phần còn lại của giá trị tài sản sau khi trừ nợ phải trả. Nếu công ty kinh doanh có hiệu quả thì vốn chủ sở hữu không ngừng tăng lên, ngược lại, nếu kinh doanh yếu kém đi không hiệu quả, vốn chủ sở hữu sẽ teo dần và sẽ dẫn đến khả năng bị phá sản.Mục lục:Phần 1: Kế toán công ty cổ phầnHệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp (Ban hành theo QĐ số 15/2006-QĐ-BTC ban hành ngày 20-03-2006)Chương 1: Kế toán nguồn vốn trong công ty cổ phần .1.1 Kế toán vốn chủ sở hữu của công ty cổ phần.1.2 Kế toán nợ phải trảChương 2: Kế toán tài khoản trong công tu cổ phần.2.1 Kế toán tiền2.2 Kế toán nợ phải thu2.3 Kế toán các khoản ứng trước2.4 Kế toán hàng tồn kho2.5 Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệpChương 3: Kế toán quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong công ty cổ phần3.1 Kế toán quá trình sản xuất sản phẩm3.2 Kế toán quá trình tiêu thụ sản phẩm trong doang nghiệpChương 4: Kế toán hàng hoá trong công ty cổ phần4.1 Kế toán quá trình mua hàng4.2 Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến hàng hoá bất động sản4.3 Kế toán chi phí thu mua hàng hoáChương 5: Kế toán bất động sản đầu tư trong công ty cổ phần5.1 Kế toán bất động sản đầu tưChương 6: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính trong công ty cổ phần6.1 Kế toán đầu tư chứng khoán 6.2 Kế toán đầu tư vào công ty con6.3 Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết 6.4 Kế toán hoạt động liên doanh (Thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát)6.5 Kế toán hoạt động cho vay vốn6.6 Kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán trong đầu tư tài chínhChương 7: Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp7.1 Kế toán xác định kết quả kinh doanh của hoạt động kinh doanh.7.2 Kế toán xác định kết quả của hoạt động khác7.3 Kế toán xác định lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệpChương 8: Báo cáo tài chính8.1 Một số vấn đề chung về hệ thống báo cáo tài chính (BCTC)8.2 Bảng cân đối kế toán8.3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh8.4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ8.5 Thuyết minh báo cáo tài chính8.6 Báo cáo tài chính giữa niên độPhần 2: Kế toán công tu chứng khoánChương 1: Kế toán nguồn vốn trong công ty chứng khoán1.1 Kế toán vốn chủ sở hữu1.2 Kế toán nợ phải trảChương 2: Kế toán các loại tài sản trong công ty chứng khoán2.1 Kế toán tiền2.2 Kế toán các loại chứng khoán2.3 Kế toán các khoản nợ phải thu2.4 Kế toán VL-CCDC2.5 Kế toán TSCĐ2.6 Kế toán các khoản đầu tư dài hạnChương 3: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong công ty chứng khoán3.1 Kế toán các loại doanh thu của công ty chứng khoán3.2 Kế toán các loại chi phí của công ty chứng khoán3.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 3.4 Kế toán xác định giao dịch ở TTGDCK và kết quả GD của công ty.Mời bạn đón đọc.