Hướng Dẫn Thực Hành Thuế Và Kế Toán Thuế Dùng Cho Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Và Cơ Sở Ngoài Công Lập

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Trần Khánh Lâm
 • Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  840.00 gam
 • Kích thước:

  19×27 cm

 • Ngày phát hành:
  01/2008
 • Số trang: 512

 

Hướng Dẫn Thực Hành Thuế Và Kế Toán Thuế Dùng Cho Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Và Cơ Sở Ngoài Công LậpNội dung cuốn sách gồm 3 phần:1. Hệ thống các văn bản pháp luật theo quy định hiện hành về các loại thuế mà các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế, các cơ sở ngoài công lập phải thực hiện như: thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TTĐB, thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế thu nhập đối với ngừơi có thu nhập cao, thuế môn bài, thuế tài nguyên. Trong đó đã hệ thống hoá những nội dung cơ bản và bổ sung, sửa đổi trong các văn bản mới ban hành như:- Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/7/2007 ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Chính phu quy định chi tiết thi hành Luật thuế  Thu nhập doanh nghiệp.- Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng.- Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu….2. Hướng dẫn kế toán cho từng loại thuế theo quy định hiện hành trong chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, có ví dụ minh hoạ cụ thể, chi tiết đối với từng loại thuế trong các hoạt động phổ biến mà doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ thuế gồm: – Thuế và Kế toán thuế giá trị gia tăng – Thuế và Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp – Thuế và Kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu – Thuế và Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt – Thuế và Kế toán thuế thu nhập đối với ngừơi có thu nhập cao – Thuế và Kế toán thuế tài nguyên – Thuế và Kế toán thuế môn bài3. Bài tập, ví dụ minh hoạ hướng dẫn lập Tờ khai thuế GTGT, tờ khai quýêt toán thuế TNDN theo hướng dẫn của Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007, báo cáo tài chính theo quy định của chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và cơ sở ngoài công lập.Riêng đối với hướng dẫn thuế TNDN được áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp có hướng dẫn cụ thể để giúp cho các doanh nghiệp xác định đúng doanh thu, thu nhập khác và chi phí để xác định tổng lợi nhuận kế toán trứơc thuế phản ánh trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đồng thời xác định đúng doanh thu, chi phí hợp lý để xác định  thu nhập chịu thuế TNDN làm căn cứ lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo đúng các quy định hiện hành.Các hướng dẫn về kế toán thuế trong cuốn sách này được thực hiện trong cả cơ sở ngoài công lập vì theo quy định của Thông tư số140/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài Chính thì cơ sở ngoài công lập phải thực hiện theo chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa và các hướng dẫn bổ sung tại Thông tư này.Mục Lục:Phần thứ nhất: Hệ thống các văn bản pháp luật theo quy định hiện hành về thuế và kế toán thuế đã được đề cập trong cuốn sách này.Phần thứ hai: Hướng dẫn thực hành về thuế và kế toán thuếChương 1: Quy định chung về kế toán thuếChương 2: Thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế giá trị gia tăngChương 3: Thuế thu nhập doanh nghiệp và kế toán thuế thu nhập doanh nghiệpChương 4: Thuế xuất, nhập khẩu và kế toán thuế xuất, nhập khẩuChương 5: Thuế tiêu thụ đặc biệt và kế toán thuế tiêu thụ đặc biệtChương 6: Thuế và Kế toán thuế môn bàiChương 7: Thuế và Kế toán thuế tài nguyênPhần thứ ba: Phụ LụcPhụ lục 1: Hệ thống chứng từ kế toánA. Danh mục chứng từ kế toánB. Mẫu chứng từ kế toánC. Giải thích nội dung và phương pháp ghi chép chứng từ  kế toánPhụ lục 2: Hệ thống sổ kế toánA. Dnah mục sổ kế toánB. Mẫu sổ kế toán.C. Giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế toánPhụ lục 3: Hệ thống báo cáo tài chínhA. Danh mục báo cáo tài chínhB. Mẫu báo cáo tài chínhC. Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chínhMời bạn đón đọc.