Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: TS. Võ Văn Nhị
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  2020060000343
 • Khối lượng:
  550.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16 x 24 cm

 • Ngày phát hành:
  05/2007
 • Số trang: 444

 

Nội dung:Chương 1: Tổ chức kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.Một số vấn đề chung về kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.Hệ thống các cấp dự toán.Chế độ kế toán HCSN.Nội dung tổ chức kế toán ở đơn vị HCSN….Chương 2: Kế toán các loại tài sản trong đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN).Kế toán tiền.Kế toán đầu tư tài chính.Kế toán các loại vật tư.Kế toán tài sản cố định.Chương 3: Kế toán các khoản thanh toán trong đơn vị HCSN.Kế toán các khoản phải thu.Kế toán tạm ứng.Kế toán các khoản cho vay.Kế toán khoản phải trả….Chương 4: Kế toán nguồn kinh phí.Kế toán nguồn kinh phí hoạt động.Kế toán nguồn kinh phí dự án.Kế toán nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của nhà nước.Kế toán nguồn kinh phí đầu tư XDCB.Kế toán nguồn vốn kinh doanh.Kế toán nguồn vốn kinh phí đã hình thành TSCĐ….Chương 5: Kế toán các khoản thu chi trong đơn vị hành chính sự nghiệp.Kế toán các khoản thu trong đơn vị HCSN.Kế toán các khoản thu.Kế toán khoản thu chưa qua ngân sách.Kế toán các khoản thu hoạt động sản xuất kinh doanh….Chương 6: Hệ thống Báo cáo Tài chính.Một số vấn đề chung về BCTC.Trách nhiệm của đơn  vị HCSN trong việc lập và nộp BCTC.Mẫu biểu và phương pháp lập BCTC theo quy định hiện hành.Phụ lục 1: Hệ thống chứng từ kế toán.Phụ lục 2: Hệ thống sổ kế toán.Mời bạn đón đọc.