Hệ Thống Các Chuẩn Mực Tế Toán Kiểm Toán Mới Của Việt Nam

Thông tin chi tiết

 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  400.00 gam
 • Kích thước:

  14.5×20.5 cm

 • Ngày phát hành:
  2003
 • Số trang: 460

 

Cuốn sách gồm các nội dung chính như sau:-Quyết định số 38/2000/QĐ-BTC ngày 14.3.2000 của Bộ Tài Chính về việc ban hành và công bố áp dụng Hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam-Quyết định số 489/QĐ-BTC ngày 10.5.2000 của Bộ Tài Chính về việc ban hành Quy trình xây dựng, ban hành và công bố chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.-Phần 1: Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam-Phần 2: Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam-Phần Phụ lục: Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 9.10.2002 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn kế toán thực hiện bốn chuẩn mực kế toán ban hành theo quyết dịnh số 149/2001/QĐ-BTC, ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính…