Giáo Trình Lý Thuyết Thống Kê

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Nguyễn Hoàng Anh
  , Nguyễn Văn Thạch
 • Nhà xuất bản: Nxb Hà Nội
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  120.00 gam
 • Kích thước:

  17×24 cm

 • Ngày phát hành:
  03/2005
 • Số trang: 74

 

Nội dung cuốn sách bao gồm các mục sau:
_Những vấn đề chung về thống kê học.
_Quá trình nghiên cứu thống kê.
_Các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội.
_Sự biến động của hiện tượng kinh tế xã hội.