Giáo Trình Kế Toán Tài Chính

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Nhiều tác giả
 • Nhà xuất bản: Nxb Giao thông vận tải
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  2020050000711
 • Khối lượng:
  572.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  20 x 29 cm

 • Ngày phát hành:
  12/2008
 • Số trang: 316

 

Mục lục: Lời nói đầu Lưu ý khi sử dụng sách Danh mục viết tắt Mục lục Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính Vai trò của kế toán Môi trường pháp lý của kế toán Các nguyên tắc kế toán cơ bản, các yếu tố của báo cáo tài chính và ghi nhận các yêu tố của báo cáo tài chính Sổ kế toán Chương 2: Kế toán tiền và các khoản phải thu Kế toán Kế toán các khoản phải thu Chương 3: kế toán hàng tồn Những vấn đề chung Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Kế toán hàng tồn kho là sản phẩm đang chế tạo Kế toán thành phẩm Kế toán hàng hoá Kế toán chi tiết hàng tồn kho Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho Thông tin trình bày trên báo cáo tài chính Chương 4: Kế toán tài sản cố định Những vấn đề chung Kế toán tăng tài sản cố định Kế toán giảm tài sản cố định Kế toán khấu hao tài sản cố định Kế toán chi phí sữa chữa TSCĐ hữu hình Trình bày thông tin trên báo cáo tài chính Chương 5: Kế toán các khoản đầu tư tài chính Những vấn đề chung Kế toán các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Kế toán các khoản đầu tư dài hạn Thông tin trình bày trên báo cáo tài chính Chương 6: Kế toán nợ phải trả Những vấn đề chung Kế toán khoản phải trả cho người bán Kế toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương Kế toán chi phí phải trả Kế toán thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước Kế toán các khoản vay ngắn hạn và dài hạn Phải trả Chương 7: Kế toán vốn chủ sở hữu Những vấn đề chung Kế toán nguồn vốn kinh doanh Kế toán chênh lệch đánh giá tài sản Kế toán lợi nhuận chưa phân phối Kế toán các loại quỹ Chương 8: Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh Những vấn đề chung Kế toán doanh thu Kế toán chi phí kinh doanh Kế toán các hoạt động Kế toán chi phí kinh doanh Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành Kế toán xác định kết quả kinh doanh Thông tin trình bày trên báo cáo tài chính Chương 9: Hệ thống báo cáo tài chính Những vấn đề chung Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền Bản thuyết minh báo cáo tài chính. Mời bạn đón đọc.