Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Phần 3 - 4)

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Nhiều tác giả
 • Nhà xuất bản: Nxb Giao thông vận tải
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  2020050000735
 • Khối lượng:
  594.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  20 x 29 cm

 • Ngày phát hành:
  12/2008
 • Số trang: 284

 

Mục lục: Lời nói đầu Mục lục Chương 1: Kế toán phải thu, phải trả nội bộ Những vấn đề chung Kế toán phải thu, phải trả nội bộ Thông tin phải thu, phải trả nội bộ trên báo cáo tài chính Chương 2: Kế toán các giao dịch ngoại tệ Những vấn đề chung Kế toán các giao dịch bằng ngoại tệ Kế toán nhập khẩu Kế toán xuất khẩu Kế toán hàng hoá khoa bảo thuế Trình bày thông tin trên báo cáo tài chính Chương 3: Kế toán hoạt động xây lắp Những vấn đề chung về kế toán hoạt động xây lắp Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp Kế toán bàn giao công trình Thông tin trình bày trên báo cáo tài chính Chương 4: Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản Những vấn đề chung Kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản Kế toán chi phí đầu tư xây dựng cơ bản Nghiệm thu, bàn giao và thanh toán quyết toán Thông tin trình bày trên báo cáo tài chính Chương 5: kế toán bất động sản đầu tư Những vần đề chung Kế toán bất động sản đầu tư Thông tin trình bày trên báo cáo tài chính Chương 6: Kế toán thuê tài sản Những vấn đề chung Xác định giá trị ban đầu của TSCĐ thuê tài chính Kế toán thuê và cho thuê hoạt động Kế toán thuê tài chính Kế toán bán tài sản cố định và thuê lại Trình bày thông tin trên báo cáo tài chính Chương 7: Kế toán các khoản đầu tư tài chính Những vấn đề chung Kế toán các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Kế toán các khoản đầu tư dài hạn Thông tin trình bày trên báo cáo tài chính Chương 8: Kế toán nợ vay và dự phòng phải trả Những vấn đề chung Kế toán các khoản vay ngắn hạn và dài hạn Kế toán nợ dài hạn, hình thức nợ thuê tài chính Kế toán phát hành trái phiếu công ty Kế toán quỷ dự phòng trợ cấp mất việc làm Kế toán dự phòng phải trả Thông tin trình bày trên báo cáo tài chính Chương 9: Kế toán công ty cổ phần Những vấn đề chung Kế toán bán cổ phiếu huy động vốn Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến cổ phiếu quỹ Lãi cơ bản trên cổ phiếu Thông tin trình bày trên báo cáo tài chính. Mời bạn đón đọc.