Giáo Trình Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp - Tập 2

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Trần Phước
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  113000030639
 • Khối lượng:
  810.00 gam
 • Định dạng:

  Bìa mềm

 • Kích thước:

  16 x 24 cm

 • Ngày phát hành:
  10/2008
 • Số trang: 560

 

Mục lục: Lời mở đầu Phần D: Kế toán nợ phải trả và kế toán vốn chủ sở hữu Chương 10: Kế toán nợ phải trả Mục tiêu chương 10 Tổng quan về nợ phải trả Kế toán vay ngắn hạn Kế toán nợ dài hạn đến hạn trả Kế toán thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước Kế toán các khoản phải trả người lao động Kế toán chi phí phải trả Kế toán phải trả nội bộ Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Kế toán các khoản phải trả, phải nộp khác Kế toán trái phiếu phát hành Kế toán dự phòng trợ cấp mất việc làm Kế toán dự phòng nợ phải trả Tóm tắt chương 10: Kế toán nợ phải trả Bài tập chương 10 Chương 11: Kế toán vốn chủ sở hữu Mục tiêu của chương 11 Kế toán vốn chủ sở hữu Kế toán nguồn vốn kinh doanh Kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản Kế toán chênh lệch tỷ giá Kế toán phân phối lợi nhuận Tóm tắt chương 11 Bài tập chương 11 Phần E: Kế toán doanh thu – chi phí và xác định kết của kinh doanh Chương 12: Kế toán doanh thu và chi phí kinh doanh Mục tiêu chương 12 Những vấn đề chung về doanh thu và chi phí kinh doanh Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Kế toán doanh thu hoạt động tài chính Kế toán chi phí tài chính Kế toán giá vốn hàng bán Kế toán chi phí bán hàng Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Tóm tắt chương 12 Bài tập chương 12 Chương 13: Kế toán thu nhập khác và chi phí khác Mục tiêu chương 13 Khái niệm và nhiệm vụ kế toán  Kế toán thu nhập khác Kế toán chi phí khác Tóm tắt chương 13 Bài tập chương 13 Chương 14: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh Mục tiêu chương 14 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành Kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại Kế toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả Kế toán xác định kết quả kinh doanh Tóm tắt chương 14 Bài tập chương 14 Chương 15: Báo cáo tài chính Mục tiêu chương 15 Một số vấn đề chung về báo cáo tài chính Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ Lập bảng thuyết minh báo cáo tài chính Phần bài tập chương 15 Chương 16: Báo cáo tài chính hợp nhất Mục tiêu chương 16 Tổng quan về tập đoàn kinh tế Báo cáo tài chính hợp nhất Bài tập chương 16 Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập cho cả kế toán doanh nghiệp và kế toán doanh nghiệp Tài liệu tham khảo. Mời bạn đón đọc.