Giáo Trình kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp - Tập 1

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Trần Phước
 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Mã Sản phẩm:
  113000025365
 • Khối lượng:
  760.00 gam
 • Kích thước:

  16×24 cm

 • Ngày phát hành:
  2007
 • Số trang: 520

 

Giáo Trình kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp – Tập 1Mục Lục:Lời mở đầu Phần A: Tổ chức công việc – bộ máy – mô hình kế toán trong doanh nghiệpChương 1: Tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp 1.1. Mục đích và ý nghĩa1.2. Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 1.4. tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán và hình thức kế toán 1.5. Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp2.1. Các bộ phận kế toán trong doanh nghiệp2.2. Tổ chức bộ máy kế toánPhần B: Kế toán tài sản ngắn hạnChương 3: kế toán tiền và các khoản tương đương tiền 3.1. Tổng quan về tiền và các khoản tương đương tiền3.2. Kế toán tiền mặt tại quỹ3.3. Kế toán tiền gửi ngân hàng 3.4. Kế toán tiền đang chuyển  Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn 4.1. Khái niệm và nguyên tắc 4.2. Kế toán các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn Chương 5: kế toán các khoản phải thu5.1. Khái niệm và nguyên tắc 5.2. Kế toán các khoản phải thu khách hàng5.3. Các khoản phải thu nội bộ 5.4. Kế toán các khoản phải thu khác5.5. Kế toán dự phòng phải thu khó đòi Chương 6: kế toán các khoản ứng trước 6.1. Khái niệm và nguyên tắc6.2. Kế toán các khoản tạm ứng 6.3. Kế toán chi phí trả trước ngắn hạn 6.4. Kế toán cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạnChương 7: Kế toán hàng tồn kho7.1. Tổng quan về hàng tồn kho7.2. Kế toán nguyên vật liệu 7.3. Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang7.4. Kế toán hàng hóa7.5. Kế toán hàng hóa kho bảo thuế(**)7.6. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn khoPhần C: Kế toán tài sản dài hạnChương 8: kế toán tài sản cố định 8.1. Kế toán tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình 8.2. Kế toán tài sản cố định (TSCĐ) vô hình 8.3. Kế toán khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) 8.4. Kế toán tài sản cố định (TSCĐ) thuê tài chính (**) Chương 9: Kế toán các khoản đầu tư dài hạn9.1. Kế toán bất động sản đầu tư 9.2. Kế toán các khoản đầu tư vào công ty con 9.3. Kế toán các khoản đầu tư về những khoản vốn góp liên doanh 9.4. Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết 9.5. Kế toán các khoản đầu tư dài hạn khác 9.6. Kế toán lập dự phòng các khoản đầu tư dài hạn Tài liệu tham khảoPhụ lục 1Phụ lục 2Mời bạn đón đọc.