Đánh giá doanh nghiệp

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Nguyễn Hải Sản
  • Nhà phát hành:
  • Kích thước:

    16×23 cm

 

Trên thị trường tài chính, khi quyết định đầu tư vào các loại chứng khoán của một doanh nghiệp, công chúng đầu tư thường dựa vào các kết quả đánh giá xếp hạng và triển vọng tương lai của doanh nghiệp đó. Bởi quyết định mua một loại chứng khoán của một doanh nghiệp chính là sự kỳ vọng sẽ nhận được những khoản thu nhập tương lai từ doanh nghiệp đó. Do đó, đánh giá xếp hạng và xác định giá trị của doanh nghiệp là một yêu cầu luôn hiện hữu trong nền kinh tế thị trường.
Xuất phát từ yêu cầu thực tế trên, cuốn sách ” Đánh giá doanh nghiệp” đựoc biên soạn trên cơ sở một số tài liệu tham khảo và những kinh nghiệm thực tế.
Cuốn sách đựoc chia làm ba phần
Phần I: Đánh giá xếp hạng doanh nghiệp
Chương1 : Sự cần thiết của đánh giá xếp hạng doanh nghiệp
Chương 2: Các nội dung và phương pháp đánh giá xếp hạng doanh nghiệp
Chương 3: Đánh giá môi trường của doanh nghiệp
Chương 4: Đánh giá sản phẩm và thị trường của doanh nghiệp
Chương 5 : Đánh giá về quản trị doanh nghiệp
Chương 6: Đánh giá về tình hình tài chính
Phần II: Đánh giá giá trị doanh nghiệp
Chương 7: Các mô hình xác định giá trị doanh nghiệp
Chương 8: Đành giá thành tích quá khứ của doanh nghiệp
Chương 9: Dự báo thành tích của doanh nghiệp
Chương 10: Ước tính chi phí sử dụng ngân quỹ
Chương 11: Xác định giá trị liên tục của doanh nghiệp
Chương 12: Xác định giá trị của chủ sở hữu và trình bày kết quả
Phần phụ lục