Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam - Hướng Dẫn Lập Kế Toán Và Lập Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp (Theo Các Chuẩn Mực, Chế Độ Kế Toán Mới)

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Nguyễn Văn Nhiệm
 • Nhà xuất bản: NXB Tài Chính
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  830.00 gam
 • Kích thước:

  20×28 cm

 • Ngày phát hành:
  07/2005
 • Số trang: 476

 

Cuốn sách Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam – Hướng Dẫn Lập Kế Toán Và Lập Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp (Theo Các Chuẩn Mực, Chế Độ Kế Toán Mới) giới thiệu những nội dung chính như sau:Chương 1: Hướng dẫn kế toán chuẩn mực bất động sản đầu tư.Chương 2: Hướng dẫn kế toán chuẩn mực các khoản đầu tư vào công ty liên kết.Chương 3: Hướng dẫn kế toán chuẩn mực thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh.Chương 4: Hướng dẫn kế toán chuẩn mực trình bày báo cáo tài chính.Chương 5: Hướng dẫn kế toán chuẩn mực báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con.Chương 6: Hướng dẫn kế toán chuẩn mực thông tin về các bên liên quan.Chương 7: Hướng dẫn thực hành lập báo cáo tài chính doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán mới.Phụ lục: Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.