Chính sách thuế của Nhà nước trong tiến trình hội nhập

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Viện khoa học Tài chính
  • Nhà phát hành:
  • Kích thước:

    25000 cm

  • Ngày phát hành:
    2002
  • Số trang: 108

 

Để hiểu rõ những định hướng đổi mới chính sách thuế của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, cuốn sách ” Chính sách thuế của Việt Nam trong tiến trình hội nhập” được biên soạn nhằm nghiên cứu các luận cứ khoa học về vai trò, tác động của chính sách thuế quan trọng trong điều kiện tham gia các tổ chức kinh tế và thương mại quốc tế, phân tích thực trạng hệ thống thuế của nước ta hiện nay đặt trong bối cảnh hội nhập, trên cơ sở đó tìm ra các giải pháp có cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc hoàn thiện hệ thống thuế nước ta.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!…