Các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và công tác văn thư lưu trữ

Thông tin chi tiết

 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  297.00 gam
 • Kích thước:

  14.5×20.5 cm

 • Ngày phát hành:
  2004
 • Số trang: 303

 

Ngày 12 tháng 11 năm 1996, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX kỳ họp thứ 11 đã thông qua Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ngày 16 thang 12 năm 2002 tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XI đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Ngày 04 tháng 04 năm 2001, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá X đã thông qua Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia số 34/2001/PL-UBTVQH10.
Để cụ thể hoá những điều luật, pháp lệnh nêu trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101-CP ngày 23/9/1997 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 về Công báo nước CHXHCN Việt Nam;
Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 về công tác văn thư; Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 quyết định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia…
Cuốn sách này sẽ giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp thuộc các ngành và các địa phương trong cả nước cùng đông đảo những người nghiên cứu trong việc tìm hiểu, sử dụng và thực hiện các văn bản pháp luật nêu trên.