Bài Tập Và Bài Giải Nguyên Lý Kế Toán

Thông tin chi tiết

 • Nhà xuất bản: Nxb Thống kê
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  356.00 gam
 • Kích thước:

  14,3×20,3 cm

 • Ngày phát hành:
  07/2006
 • Số trang: 368

 

Nội dung trình bày trong cuốn sách này được thực hiện 9 chương như sau : * CHƯƠNG I : Bản chất và đối tượng kế toán * CHƯƠNG II : bảng cân đối kế toán * CHƯƠNG III : tài khảon và ghi sổ kép * CHƯƠNG IV : Tính giá các đối tượng kế toán * CHƯƠNG V : Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm * CHƯƠNG VI : Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh * CHƯƠNG VII : Chứng từ và kiểm kê * CHƯƠNG VIII : Sổ kế toán và kỹ thuật ghi sổ * CHƯƠNG IX : Bài tập tổng hợp