261 Sơ Đồ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa

Thông tin chi tiết

 • Tác giả: Hà Thị Ngọc Hà
 • Nhà xuất bản: Nxb Lao động – Xã hội
 • Nhà phát hành:
 • Khối lượng:
  900.00 gam
 • Kích thước:

  19×27 cm

 • Ngày phát hành:
  2007
 • Số trang: 700

 

261 Sơ Đồ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa:Cho đến nay, Bộ Tài chính đã ban hành và công bố 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 (đợt 1), Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 (đợt 2), Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 (đợt 3), Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 (đợt 4), Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 và đã có các Thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện các chuẩn mực kế toán.Ngày 14/9/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay thế Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ được ban hành theo Quyết định số 1177 TC/QĐ/CĐKT ngày 23/12/1996 và Quyết định số 144/2001/QĐ-BTC ngày 21/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành theo Quyết định số 1177 TC/QĐ/CĐKT. Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa mới áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực mọi thành phần kinh tế trong cả nước là công ty trách nhiệm hữu hạn, (TNHH), công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã.Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa mới được xây dựng trên cơ sở áp dụng đầy đủ 7 chuẩn mực kế toán thông dụng, áp dụng không đầy đủ 12 CMKT và không áp dụng 7 CMKT do không phát sinh ở doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc do quá phức tạp không phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa.Bên cạnh những nội dung cơ bản của chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, cuốn sách đã trình bày toàn bộ sơ đồ hướng dẫn thực hiện kế toán các chuẩn mực kế toán và các nội dung cơ bản trong chế độ kế toán doanh nghiệp mới ban hành áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhóm tác giả đã tập trung vào các trường hợp mà các doanh nghiệp thường gặp phải khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạch toán, đặc biệt là sơ đồ kế toán hướng dẫn thực hiện các chuẩn mực kế toán mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng đầy đủ hoặc không đầy đủ theo quy định như: Hàng tồn kho; TSCĐ hữu hình; TSCĐ vô hình; thuê tài sản; bất động sản đầu tư; chi phí đi vay; ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái; hợp đồng xây dựng, thuế thu nhập doanh nghiệp; kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết; thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh; các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng; kế toán tổng hợp doanh thu, chi phí theo từng lĩnh vực hoạt động sản xuất sản phẩm, kinh doanh hàng hoá và kinh doanh dịch vụ và kế toán các loại thuế. Các sơ đồ kế toán có giải thích và đưa ra các ví dụ minh hoạ để cung cấp đầy đủ những thông tin mới nhất giúp cho bạn đọc nắm bắt kịp thời những quy định hiện hành của các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp.Cuốn sách là tài liệu tham khảo đầy đủ và hữu ích cho các nhà quản lý, kế toán trưởng, nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa, sinh viên và những người quan tâm đến kế toán. Nó bổ sung và cung cấp những thông tin mới nhất giúp cho bạn đọc nắm bắt kịp thời những quy định hiện hành về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.Mời bạn đón đọc.